Ochrona fizyczna

Specjalistyczna ochrona fizyczna obejmuje ochronę osób oraz mienia wymagające bieżącej obserwacji i dozoru poprzez obecność agentów. Niezależnie od tego czy odbywa się w miejscu czy też podczas transportu to najskuteczniejsza okazuje się w połączeniu z zastosowaniem zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych. Agencja Ochrony Osób i Mienia RAF-SYSTEM oferuje różne rodzaje fizycznego dozoru, a także ochronę osób.

Ochrona osób

Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej ochrona osób i mienia. Oferujemy ochronę osób w miejscu pracy lub zamieszkania, a także podczas podróży służbowych. Usługę ochrony osobistej w czasie podróży oferujemy na życzenie klienta także wraz z naszym środkiem transportu. Usługa ta wymaga szczegółowego przygotowania i zaplanowania. Czynności te realizujemy po opracowaniu planu zawierającego elementy niezbędne do właściwego przygotowania agentów ochrony. Nasza agencja zatrudnia do celów ochrony wyłącznie licencjonowanych pracowników, odpowiednio przeszkolonych pod kątem miejsca i systemu czynności ochronnych.

Ochrona mienia

Zabezpieczenie mienia przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą lub zaginięciem, a także przedsięwzięcia, których celem jest nie dopuścić do wstępu osób nieuprawnionych na teren chronionego obiektu. Ochrona mienia realizowana jest jako stała (24h) albo doraźna, czyli w określonych godzinach w ciągu doby. W zależności od Państwa potrzeb, możemy świadczyć ochronę w charakterze: wewnętrznym, czyli skupiać się na działaniach tylko wewnątrz budynku albo zewnętrznym, czyli polegać tylko na działaniach na terenie przyległym do budynku.

Najlepszą formą jest jednak ochrona kompleksowa, łącząca wewnętrzną i zewnętrzną. Ochrona mienia może być realizowana statycznie, czyli tylko w ściśle określonym miejscu (np. w pokoju monitoringu, w pomieszczeniu przy wjeździe na teren chroniony) albo dynamicznie, czyli polegająca na przemieszczaniu się po wyznaczonym obszarze.

Obowiązki takie wykonują tylko licencjonowani pracownicy ochrony, przeszkoleni odpowiednio do specyfiki obiektu, właściwie umundurowani i oznakowani. Uzbrojenie i wyposażenie pracowników jest uzależnione od planu ochrony obiektu uzgodnionego z Komendantem Wojewódzkim Policji, gdy obiekt podlega obowiązkowej ochronie. W przypadku gdy obiekt nie podlega obowiązkowej ochronie to uzależnione jest od stopnia zagrożenia oraz ustaleń z klientem. Przedmiot oraz zadania agentów, agencja ochrony osób i mienia uzgadnia indywidualnie z każdym kontrahentem, ustosunkowując się przede wszystkim do rodzaju chronionego mienia, jego usytuowania oraz zabezpieczeń technicznych.