Doradztwo

Doradztwo to prewencja. Decyzja o zastosowaniu odpowiedniej formy ochrony zawsze wymaga analizy potencjalnych zagrożeń. Dlatego też sprawy prawidłowego zabezpieczenia najlepiej skonsultować ze specjalistami branżowymi. Oferujemy jednorazowe porady i konsultacje. Zajmujemy się opracowywaniem planów ochrony i procedur ochronnych. Przeprowadzamy audyty i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa.

Porady i konsultacje

W przypadku zapytania dotyczącego doboru odpowiednich form ochrony lub zabezpieczenia technicznego analizujemy stan zagrożenia i udzielamy wskazówek do zorganizowania właściwej ochrony osób lub właściwego zabezpieczenia mienia.

Plan ochrony i procedury ochronne

Opracowujemy plany ochrony dla obiektów podlegających obowiązkowej ochronie i podejmujemy działania zmierzające do ich uzgodnienia z Komendantami Wojewódzkimi Policji. Ponadto opracowujemy odpowiednie wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dostosowane do struktury i specyfiki działania Państwa firm niezależnie od tego czy obiekt podlega obowiązkowej ochronie czy też nie.

Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa uwzględniając odpowiednie rodzaje zagrożeń dla danej instytucji. Szkolenia te obejmują ogólne zasady bezpieczeństwa i działania prewencyjne w codziennym wykonywaniu obowiązków przez pracowników. Ponadto obejmują algorytmy postępowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia wynikającego ze zdarzeń kryminalnych, zdarzeń naturalnych czy innych zjawisk.

Program szkolenia ma na celu poznanie jak również utrwalenie wiedzy przez słuchaczy z właściwych zasad postępowania w codziennej pracy oraz w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych. Do każdego tematu szkolenia już na etapie przedstawiania oferty sporządzamy konspekt zawierający zakres materiału szkoleniowego dobrany odpowiednio do rodzaju prowadzonej działalności firmy.

Audyty bezpieczeństwa

Przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa obejmujące dziedzinę ochrony osób i mienia. Dlaczego właśnie tym się zajmujemy? Fachowa wiedza teoretyczna oraz aktywna praktyka dostarczają nam ciągle nowe doświadczenia w dziedzinie bezpieczeństwa i tym samym stwarzają solidny fundament do rzetelnego wykonywania audytów bezpieczeństwa dla firm.

Najcenniejszą wiedzę stanowi właśnie bieżąca konfrontacja wiedzy teoretycznej z codzienną realizacją obowiązków jakie wykonujemy w zakresie ochrony osób i mienia. Nasz audyt obejmuje rozległy program badania bezpieczeństwa w obszarze regulowanym ustawą o ochronie osób i mienia, czyli wszelkie zagadnienia dotyczące bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego.

Jego rezultatem końcowym jest dostarczenie klientowi raportu z aktualnego stanu bezpieczeństwa. Raport zawiera ewentualne wskazania tak zwanych „martwych pól” czy „brakujących ogniw” istniejącego systemu zabezpieczeń, mogących istotnie wpływać na efektywność tego systemu. Audyt stanowi fachową, rzetelną, aktualną informację dla zarządu i dyrekcji firmy.